vti_encoding:SR|utf8-nl vti_timelastmodified:TR|22 Nov 1999 21:25:53 -0000 vti_extenderversion:SR|5.0.2.2634 vti_cacheddtm:TX|22 Nov 1999 21:25:53 -0000 vti_filesize:IR|7931 vti_cachedtitle:SR|I0295: Karl Ernst Urban FREDRIKSSON (UNKNOWN - ____) vti_cachedbodystyle:SR| vti_cachedlinkinfo:VX|K|../d0001/g0000050.html K|../d0002/g0000049.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0000/g0000009.html K|../d0000/g0000048.html K|../d0001/g0000020.html K|../d0001/g0000060.html K|../d0000/g0000009.html K|../d0002/g0000060.html K|../d0002/g0000049.html K|../d0000/g0000048.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html K|../d0000/g0000081.html K|../d0001/g0000081.html K|../d0000/g0000050.html K|../d0001/g0000050.html K|../d0002/g0000050.html K|../d0002/g0000080.html K|../d0000/g0000081.html K|../d0000/g0000014.html K|../d0002/g0000049.html K|../d0001/g0000055.html K|../d0001/g0000081.html K|../d0001/g0000050.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html H|../persons.html H|../persons.html K|../d0001/g0000060.html K|../d0002/g0000049.html K|../d0001/g0000062.html K|../d0001/g0000060.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0002/g0000094.html K|../d0001/g0000094.html K|../d0002/g0000043.html K|../d0002/g0000094.html K|../d0002/g0000079.html K|../d0002/g0000049.html K|../d0001/g0000096.html K|../d0001/g0000094.html K|../d0000/g0000080.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0001/g0000028.html K|../d0000/g0000042.html K|../d0000/g0000042.html K|../d0001/g0000028.html K|../d0002/g0000074.html K|../d0002/g0000049.html K|../d0000/g0000042.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ vti_cachedsvcrellinks:VX|FHUS|Html/d0001/g0000050.html FKUS|Html/d0002/g0000049.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0000/g0000009.html FHUS|Html/d0000/g0000048.html FHUS|Html/d0001/g0000020.html FHUS|Html/d0001/g0000060.html FHUS|Html/d0000/g0000009.html FHUS|Html/d0002/g0000060.html FKUS|Html/d0002/g0000049.html FHUS|Html/d0000/g0000048.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0000/g0000081.html FHUS|Html/d0001/g0000081.html FHUS|Html/d0000/g0000050.html FHUS|Html/d0001/g0000050.html FHUS|Html/d0002/g0000050.html FHUS|Html/d0002/g0000080.html FHUS|Html/d0000/g0000081.html FHUS|Html/d0000/g0000014.html FKUS|Html/d0002/g0000049.html FHUS|Html/d0001/g0000055.html FHUS|Html/d0001/g0000081.html FHUS|Html/d0001/g0000050.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0001/g0000060.html FKUS|Html/d0002/g0000049.html FHUS|Html/d0001/g0000062.html FHUS|Html/d0001/g0000060.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0002/g0000094.html FHUS|Html/d0001/g0000094.html FHUS|Html/d0002/g0000043.html FHUS|Html/d0002/g0000094.html FHUS|Html/d0002/g0000079.html FKUS|Html/d0002/g0000049.html FHUS|Html/d0001/g0000096.html FHUS|Html/d0001/g0000094.html FHUS|Html/d0000/g0000080.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0001/g0000028.html FHUS|Html/d0000/g0000042.html FHUS|Html/d0000/g0000042.html FHUS|Html/d0001/g0000028.html FHUS|Html/d0002/g0000074.html FKUS|Html/d0002/g0000049.html FHUS|Html/d0000/g0000042.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ vti_cachedneedsrewrite:BR|false vti_cachedhasbots:BR|false vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false vti_metatags:VR|Description Karl\\ Ernst\\ Urban\\ \\ FREDRIKSSON\\ \\ (UNKNOWN\\ -\\ ____) Keywords Karl\\ Ernst\\ Urban\\ \\ FREDRIKSSON\\ ,\\ GED2HTML,\\ genealogy Generator GED2HTML\\ v3.5c-WIN95\\ (Aug\\ \\ 2\\ 1998) Date 08/06/98\\ 04:01:47\\ vti_charset:SR|windows-1252 vti_generator:SR|GED2HTML v3.5c-WIN95 (Aug 2 1998) vti_title:SR|I0295: Karl Ernst Urban FREDRIKSSON (UNKNOWN - ____) vti_backlinkinfo:VX|Html/d0001/g0000067.html Html/d0001/g0000081.html Html/d0000/g0000042.html Html/d0001/g0000049.html Html/index/ind0037.html Html/d0000/g0000009.html Html/d0000/g0000067.html Html/d0000/g0000081.html Html/d0001/g0000060.html Html/d0001/g0000094.html Html/d0002/g0000067.html Html/index/ind0035.html Html/index/ind0036.html Html/index/ind0077.html Html/d0000/g0000048.html Html/d0001/g0000028.html Html/d0002/g0000049.html Html/index/ind0024.html Html/index/ind0033.html Html/d0002/g0000094.html Html/index/ind0048.html Html/index/ind0097.html Html/d0000/g0000050.html Html/d0001/g0000020.html Html/index/ind0046.html Html/index/ind0047.html