vti_encoding:SR|utf8-nl vti_timelastmodified:TR|22 Nov 1999 21:27:18 -0000 vti_extenderversion:SR|5.0.2.2634 vti_cacheddtm:TX|22 Nov 1999 21:27:18 -0000 vti_filesize:IR|8105 vti_cachedtitle:SR|I0494: Catharina Helena BJERMAN (28 Jul 1721 - 11 Mar 1768) vti_cachedbodystyle:SR| vti_cachedlinkinfo:VX|K|../d0001/g0000008.html K|../d0002/g0000090.html K|../d0000/g0000091.html K|../d0001/g0000009.html K|../d0001/g0000091.html K|../d0002/g0000091.html K|../d0001/g0000043.html K|../d0002/g0000043.html K|../d0000/g0000044.html K|../d0001/g0000044.html K|../d0002/g0000044.html K|../d0000/g0000045.html K|../d0000/g0000090.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0002/g0000072.html K|../d0000/g0000090.html K|../d0000/g0000053.html K|../d0002/g0000072.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0002/g0000099.html K|../d0002/g0000086.html K|../d0000/g0000090.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html K|../notes.html K|../d0000/g0000003.html K|../d0000/g0000074.html K|../d0002/g0000038.html K|../d0001/g0000099.html K|../d0001/g0000015.html K|../d0000/g0000003.html K|../d0002/g0000086.html K|../d0000/g0000090.html K|../d0000/g0000061.html K|../d0000/g0000074.html K|../d0002/g0000067.html H|../persons.html K|../notes.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html H|../persons.html K|../d0001/g0000059.html K|../d0001/g0000090.html K|../d0002/g0000090.html K|../d0001/g0000059.html K|../d0002/g0000059.html K|../d0001/g0000060.html K|../d0002/g0000060.html K|../d0001/g0000061.html K|../d0001/g0000075.html K|../d0002/g0000057.html K|../d0001/g0000059.html K|../d0000/g0000090.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0002/g0000063.html K|../d0000/g0000090.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html vti_cachedsvcrellinks:VX|FHUS|Html/d0001/g0000008.html FHUS|Html/d0002/g0000090.html FHUS|Html/d0000/g0000091.html FHUS|Html/d0001/g0000009.html FHUS|Html/d0001/g0000091.html FHUS|Html/d0002/g0000091.html FHUS|Html/d0001/g0000043.html FHUS|Html/d0002/g0000043.html FHUS|Html/d0000/g0000044.html FHUS|Html/d0001/g0000044.html FHUS|Html/d0002/g0000044.html FHUS|Html/d0000/g0000045.html FKUS|Html/d0000/g0000090.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0002/g0000072.html FKUS|Html/d0000/g0000090.html FHUS|Html/d0000/g0000053.html FHUS|Html/d0002/g0000072.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0002/g0000099.html FHUS|Html/d0002/g0000086.html FKUS|Html/d0000/g0000090.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html NHUS|Html/notes.html FHUS|Html/d0000/g0000003.html FHUS|Html/d0000/g0000074.html FHUS|Html/d0002/g0000038.html FHUS|Html/d0001/g0000099.html FHUS|Html/d0001/g0000015.html FHUS|Html/d0000/g0000003.html FHUS|Html/d0002/g0000086.html FKUS|Html/d0000/g0000090.html FHUS|Html/d0000/g0000061.html FHUS|Html/d0000/g0000074.html FHUS|Html/d0002/g0000067.html FHUS|Html/persons.html NHUS|Html/notes.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0001/g0000059.html FHUS|Html/d0001/g0000090.html FHUS|Html/d0002/g0000090.html FHUS|Html/d0001/g0000059.html FHUS|Html/d0002/g0000059.html FHUS|Html/d0001/g0000060.html FHUS|Html/d0002/g0000060.html FHUS|Html/d0001/g0000061.html FHUS|Html/d0001/g0000075.html FHUS|Html/d0002/g0000057.html FHUS|Html/d0001/g0000059.html FKUS|Html/d0000/g0000090.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0002/g0000063.html FKUS|Html/d0000/g0000090.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html vti_cachedneedsrewrite:BR|false vti_cachedhasbots:BR|false vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false vti_metatags:VR|Description Catharina\\ Helena\\ \\ BJERMAN\\ \\ (28\\ Jul\\ 1721\\ -\\ 11\\ Mar\\ 1768) Keywords Catharina\\ Helena\\ \\ BJERMAN\\ ,\\ GED2HTML,\\ genealogy Generator GED2HTML\\ v3.5c-WIN95\\ (Aug\\ \\ 2\\ 1998) Date 08/06/98\\ 04:01:47\\ vti_charset:SR|windows-1252 vti_generator:SR|GED2HTML v3.5c-WIN95 (Aug 2 1998) vti_title:SR|I0494: Catharina Helena BJERMAN (28 Jul 1721 - 11 Mar 1768) vti_backlinkinfo:VX|Html/d0000/g0000044.html Html/d0000/g0000045.html Html/d0002/g0000003.html Html/d0002/g0000038.html Html/d0002/g0000086.html Html/index/ind0071.html Html/d0000/g0000090.html Html/d0000/g0000091.html Html/d0001/g0000099.html Html/index/ind0039.html Html/index/ind0054.html Html/d0000/g0000074.html Html/d0001/g0000044.html Html/d0001/g0000094.html Html/d0002/g0000030.html Html/index/ind0086.html Html/d0001/g0000043.html Html/d0001/g0000091.html Html/d0002/g0000063.html Html/d0002/g0000099.html Html/index/ind0080.html Html/d0000/g0000003.html Html/d0001/g0000008.html Html/d0001/g0000009.html Html/d0001/g0000059.html Html/d0002/g0000044.html Html/index/ind0013.html Html/d0000/g0000000.html Html/d0002/g0000043.html Html/d0002/g0000090.html Html/d0002/g0000091.html Html/d0000/g0000032.html Html/d0002/g0000008.html Html/d0002/g0000072.html Html/index/ind0076.html Html/d0000/g0000014.html Html/d0000/g0000049.html Html/index/ind0025.html Html/index/ind0075.html