vti_encoding:SR|utf8-nl vti_timelastmodified:TR|22 Nov 1999 21:27:04 -0000 vti_extenderversion:SR|5.0.2.2634 vti_cacheddtm:TX|22 Nov 1999 21:27:04 -0000 vti_filesize:IR|7096 vti_cachedtitle:SR|I0103: Adolph Göran GYLLENHAAL (21 Feb 1801 - 12 Jan 1864) vti_cachedbodystyle:SR| vti_cachedlinkinfo:VX|K|../d0001/g0000060.html K|../d0002/g0000060.html K|../d0000/g0000061.html K|../d0001/g0000060.html K|../d0000/g0000029.html K|../d0000/g0000063.html K|../d0001/g0000045.html K|../d0002/g0000060.html K|../d0002/g0000045.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0001/g0000071.html K|../d0001/g0000071.html K|../d0000/g0000063.html K|../d0000/g0000063.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html K|../d0001/g0000000.html K|../d0002/g0000082.html K|../d0001/g0000092.html K|../d0001/g0000022.html K|../d0001/g0000036.html K|../d0000/g0000063.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0002/g0000033.html K|../d0001/g0000033.html K|../d0000/g0000045.html K|../d0002/g0000044.html K|../d0000/g0000048.html K|../d0002/g0000033.html K|../d0002/g0000034.html K|../d0000/g0000063.html K|../d0000/g0000048.html K|../d0001/g0000033.html K|../d0001/g0000048.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html K|../d0000/g0000057.html K|../d0000/g0000012.html K|../d0001/g0000020.html K|../d0000/g0000021.html K|../d0001/g0000071.html K|../d0002/g0000050.html K|../d0000/g0000063.html K|../d0000/g0000057.html K|../d0002/g0000091.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html vti_cachedsvcrellinks:VX|FHUS|Html/d0001/g0000060.html FHUS|Html/d0002/g0000060.html FHUS|Html/d0000/g0000061.html FHUS|Html/d0001/g0000060.html FHUS|Html/d0000/g0000029.html FKUS|Html/d0000/g0000063.html FHUS|Html/d0001/g0000045.html FHUS|Html/d0002/g0000060.html FHUS|Html/d0002/g0000045.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0001/g0000071.html FHUS|Html/d0001/g0000071.html FKUS|Html/d0000/g0000063.html FKUS|Html/d0000/g0000063.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0001/g0000000.html FHUS|Html/d0002/g0000082.html FHUS|Html/d0001/g0000092.html FHUS|Html/d0001/g0000022.html FHUS|Html/d0001/g0000036.html FKUS|Html/d0000/g0000063.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0002/g0000033.html FHUS|Html/d0001/g0000033.html FHUS|Html/d0000/g0000045.html FHUS|Html/d0002/g0000044.html FHUS|Html/d0000/g0000048.html FHUS|Html/d0002/g0000033.html FHUS|Html/d0002/g0000034.html FKUS|Html/d0000/g0000063.html FHUS|Html/d0000/g0000048.html FHUS|Html/d0001/g0000033.html FHUS|Html/d0001/g0000048.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0000/g0000057.html FHUS|Html/d0000/g0000012.html FHUS|Html/d0001/g0000020.html FHUS|Html/d0000/g0000021.html FHUS|Html/d0001/g0000071.html FHUS|Html/d0002/g0000050.html FKUS|Html/d0000/g0000063.html FHUS|Html/d0000/g0000057.html FHUS|Html/d0002/g0000091.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html vti_cachedneedsrewrite:BR|false vti_cachedhasbots:BR|false vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false vti_metatags:VR|Description Adolph\\ Göran\\ \\ GYLLENHAAL\\ \\ (21\\ Feb\\ 1801\\ -\\ 12\\ Jan\\ 1864) Keywords Adolph\\ Göran\\ \\ GYLLENHAAL\\ ,\\ GED2HTML,\\ genealogy Generator GED2HTML\\ v3.5c-WIN95\\ (Aug\\ \\ 2\\ 1998) Date 08/06/98\\ 04:01:47\\ vti_charset:SR|windows-1252 vti_generator:SR|GED2HTML v3.5c-WIN95 (Aug 2 1998) vti_title:SR|I0103: Adolph Göran GYLLENHAAL (21 Feb 1801 - 12 Jan 1864) vti_backlinkinfo:VX|Html/d0002/g0000088.html Html/index/ind0070.html Html/d0001/g0000048.html Html/d0001/g0000063.html Html/d0002/g0000033.html Html/d0002/g0000050.html Html/index/ind0051.html Html/d0000/g0000022.html Html/d0000/g0000074.html Html/d0000/g0000075.html Html/d0001/g0000060.html Html/d0001/g0000079.html Html/index/ind0069.html Html/index/ind0083.html Html/d0000/g0000021.html Html/d0000/g0000057.html Html/d0000/g0000071.html Html/d0001/g0000075.html Html/d0001/g0000091.html Html/d0002/g0000012.html Html/d0002/g0000013.html Html/index/ind0065.html Html/d0000/g0000051.html Html/d0000/g0000087.html Html/d0001/g0000074.html Html/d0002/g0000046.html Html/d0002/g0000060.html Html/d0000/g0000033.html Html/d0001/g0000020.html Html/d0001/g0000021.html Html/d0001/g0000071.html Html/index/ind0046.html Html/d0001/g0000039.html Html/d0001/g0000052.html Html/d0002/g0000074.html Html/index/ind0029.html Html/d0000/g0000012.html Html/d0000/g0000049.html Html/d0000/g0000063.html Html/d0001/g0000033.html Html/d0002/g0000020.html Html/d0002/g0000071.html Html/index/ind0074.html Html/d0000/g0000045.html Html/d0000/g0000026.html Html/d0000/g0000041.html Html/d0001/g0000049.html Html/d0002/g0000068.html